contact2+359 899 862 665

+359 554 300 30

tour.filmfest@gmail.com

CulturalTourism

 

Logo HOLIDAY-SPA-EXPO_color.ps

 

 VT obshtina

 

VT TIC 

bulgaria 135px_en

AlexanderTour logo-en

winery logo

EFFE LABEL_LOGO

 

 

1LOGOIn May in the framework of the Weekend Tourism Exhibition International Tour Film Festival "On the East Coast of Europe will be screening the films from this year's edition.

You can watch them on 10th and 11th of May in the "Europe" Hall, the Profitable Building, Rousse.

Here's the show program:

 

May 10, 13:30: Playlist 1, 01:06:36

Srebarna, Silistra Municipality, Bulgaria

Сребърна, Община Силистра, България

Velingrad – Your Place for True Recreation and Relaxation, Velingrad Municipality, Bulgaria

Велинград – Вашето място за истинска почивка и релакс, Община Велинград , България

Advertising film of the Zlatisa Municipality, Zlatisa Municipality, Bulgaria

Рекламен филм за Община Златица, Община Златица, България

Alcalá: your Destination, Readmore Basic, Spain

Алкала – Твоята дестинация, Рийдмор Филмс, Испания

Pleven: The End of the War, The Beginning of Europe, Pleven Municipality and “Five Star Media” Ltd., Bulgaria

Плевен: Краят на Войната, Началото на Европа, Община Плевен и ”Файв Стар Медиа” ООД, България

 

May 10, 14:35: Playlist 2, 01:01:35

Arz e Pakistan (Land of Pakistan), Ali Sohail Jaura, Pakistan

Страната Пакистан, Али Сохаил Юра, Пакистан

Austria. The Art of Discovery., Austrian National Tourist Office, Austria

Австрия. Изкуството на откривателствата, Национална туристическа асоциация на Австрия

Baku, Azerbaijan – Where the stars shine for you, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Azerbaijan, Republic of Azerbaijan

Баку, Азербайджан – Където звездите блестят за теб, Министерство на културата и туризма на Република Азербайджан, Република Азербайджан

Love Summer, Galaxy Macau¸Macau

Лятото на Любовта, Галакси Макао, Макао

Advertising film about Ski Centre Bansko, Yulen Ltd., Bulgaria

Рекламен клип за Ски център Банско, Юлен АД, България

Barut Acanthus & Cennet Hotel, Barut Hotels Group Antalya, Turkey

Хотел Барут Акантус и Дженет, Барут Хотелс Груп Анталия, Турция

The Call of Civilizations, Varna Municipality, Bulgaria

Зовът на цивилизациите, Община Варна, България

Catalonia by Oliver Astrologo, Catalan Tourist Board, Spain

Каталуния на Оливер Астролого, Туристически борд на Каталуния, Испания

Rila – Fabulous and Unique, TV Centre of the Bulgarian National Television, Blagoevgrad, Bulgaria

Рила – приказна и неповторима, РТВЦ Благоевград, България

 

May 10, 15:40: Playlist 301:05:03

Come and see Silistra, Silistra Municipality, Bulgaria

Ела и виж Силистра, Община Силистра, България

DDS. Copenhagen – Coast & Countryside, Kongshaug Productions, Denmark

Копенхаген – Крайбрежието и околността, Конгшауг Продакшънс, Дания

Film in Peru, Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERU, Peru

Филм в Перу, Национална туристическа комисия за Туризъм, Перу

Flamenco Madrid, Madrid Destino, Spain

Мадридско фламенко, Градска управа на Мадрид, Испания

Wonderful Riau Islands, Ministry of Tourism, Republic of Indonesia, Republic of Indonesia

Невероятните острови Риау, Министерство на туризма, Република Индонезия, Република Индонезия

A journey through the night (including Making of), German National Tourist Board, Germany

Пътуване през нощта (зад кулисите), Национален туристически борд на Германия, Германия

Food hunters, season 2, Timeless Production Group, Bulgaria

Ловци на храна, сезон 2, Таймлес Прадакшън Груп ООД, България

 

May 10, 16:50: Playlist 4, 01:07:43

Generation with a cause, Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERU, Peru

Поколение с кауза, Национална туристическа комисия за Туризъм, Перу

Grândola, Swarthy Town, Ideias com Pernas, Portugal

Грандола, мургавият град, Идеас ком Пернас, Португалия

The Magic of the Kasanlak Rose, Foundation "Our Home is Bulgaria" and Kasanlak Municipality,

Магията на Казанлъшката роза, Фондация „Нашият дом е България“ и Община Казанлък

Greece – A 365 Day Destination, Greek National Tourism Organization – Vienna, Austria

Гърция 365-дневна дестинация, Национална Туристическа Организация на Гърция, седалище Виена, Австрия

Inspiration is here, German National Tourist Board, Germany

Вдъхновението е тук, Национален туристически борд на Германия,Германия

Lion Heart Ultra Cross Triathlon 2017, The Lion Heart NGO, Bulgaria

Ултра Крос Триатлон “Лъвско Сърце“ 2017, Сдружение Лъвско Сърце, България

Lords of the Clouds, Bulgarian National Television and “Miralor” Ltd., Bulgaria

Властелини на облаците, БНТ и „МИРАЛОР” ЕООД, България

 

May 11, 10:00: Playlist 5, 01:09:24

Varna – Magnetic and Accessible, Varna Municipality, Bulgaria

Варна – магнетична и достъпна, Община Варна, България

Next Stop, Turismo Centro Portugal, Portugal

Следваща спирка, Национален Туристически Център на Португалия, Португалия

Palestine, The Holy Land, Ministry of Tourism of the Country Palestine, Palestine

Палестина, Светата Земя, Министерство на туризма на Държавата Палестина, Палестина

Peace and Quiet, Tourismboard Mecklenburg-Vorpommern, Germany

Тишина и спокойствие, Туристически борд на Мекленбург-Предна Померания, Германия

Pearly Beaches, Primorsko Municipality, Bulgaria

Перлените брегове, Община Приморско, България

Our Little Train, Georgi Georgiev Zahariev, “Deimos” Ltd., Bulgaria

Нашето влакче, Георги Георгиев Захариев, “Деймос” ЕООД, България

 

May 11, 11:20 : Playlist 6, 01:10:39

Peru, the richest country in the world, Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERU, Peru

Перу, най-богатата държава в света, Национална туристическа комисия за Туризъм, Перу

The Friendship Marathon – Pleven, Pleven Municipality, Bulgaria

Маратон на приятелството – Плевен, Община Плевен, България

Quito My Story, Chronos Cinema, Chile

Кито, моята история, Хронос Синема, Чили

Smolian – Magic in the Mountains, Smolian Municipality, Bulgaria

Смолян – Вълшебства из планините, Община Смолян, България

Lovech – The Secret Capital City, Lovech Municipality, Bulgaria

Ловеч – Тайната столица, Община Ловеч, България

 

May 11, 12:30: Playlist 7, 01:03:03

The Guardian of Naturia, Ideias com Pernas, Portugal

Пазителката на Натурия, Идеас ком Пернас, Португалия

The More you Feel, the More you Know, Ministry of Tourism, Republic of Indonesia

Колкото повече усещаш, толкова повече знаеш, Министерство на туризма, Р Индонезия

The route of fate, Catalan Tourist Board, Spain

Маршрутът на съдбата, Туристически борд на Каталуния, Испания

TourSpain - Spain is part of you, Amasc Studios SLU, Spain

Обиколка на Испания Испания е част от теб, Амаск Студиос , Испания

Varna – Treasures of the Sea, Varna Municipality, Bulgaria

Варна – морски съкровища, Община Варна, България

Week ends in Gdańsk!, City of Gdansk, Poland

Уикенд в Гданск, Градска управа на Гданск, Полша

Raja Ampat (The Four Kings), Papua, Ministry of Tourism, Republic of Indonesia

Раджа Ампат (Четиримата Крале), Папуа, Министерство на туризма, Република Индонезия

You Know Why (Director's Cut), Marko Roth, Germany

Знаеш Защо (Режисьорска Версия), Марко Рот, Германия

Voyager Colors of Peru, Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo

Цветовете на Перу, Национална туристическа комисия за Туризъм, Перу

 

 

>